محققان هشدار دادند:
پرهيز از ورزش كردن چهره را پير مي‌كند


محققان انگليسي هشدار داده‌اند كه پرهيز و خودداري از ورزش كردن مي‌تواند موجب پيري موقت چهره‌ شما شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، محققان دانشگاه سنت اندرو تصاويري را ايجاد كرده‌اند كه نشان مي‌دهد: 3 فرد انتخاب شده اگر كمتر از 30 دقيقه تحرك بدني ملايم پنج نوبت در هفته داشته باشند پس از 5 سال، 10 سال و 20 سال چطور به نظر مي‌رسند؟

آنها همين بررسي را هم چنين روي افرادي انجام دادند كه اين 30 دقيقه تحرك را با همين جدول بندي زماني دنبال كرده بودند و از چهره اين افراد هم تصاويري بدست آمد.

به گزارش روزنامه سيدني مورنينگ هرالد چاپ استراليا، محققان ميانگين وزن را در ارتباط با سالهاي عمر هر فرد در نظر گرفتند تا تصويري از ورزش نكردن روي چهره افراد را نشان دهند.

رز وايت‌هر محقق اصلي اين پژوهش مي‌گويد: هدف از انجام اين پژوهش تاكيد بر مزيت يك الگوي زندگي فعال براي داشتن چهره‌اي شاداب و جوان بوده است.

در اين پژوهش، يك تيم 10 نفري از محققان با استفاده از نرم افزار يارانه‌اي در يك پروژه دانشگاهي به نتايج فوق دست يافته‌اند.