يک بررسي جديد نشان مي‌دهد حرکت اسپرم در مرداني که مقادير متوسطي ورزش انجام مي‌دهند، از مرداني که فعاليت جسمي کمتر يا بيشتري دارند، بهتر است...

حرکت اسپرم به معناي توانايي شنا کردن آن و حرکت به سوي تخمک است که عامل مهمي در باروري محسوب مي‌شود.

به گزارش هلث‌دي در اين تحقيق که به‌وسيله پژوهشگران در دانشگاه ياماگوچي در ژاپن انجام شده است، 215 مرد که نمونه‌هاي اسپرم و اطلاعات درباره ميزان فعاليت جسمي‌شان را در اختيار گذاشته بودند، بررسي و براساس ميزان فعاليت جسمي‌شان به 3 گروه تقسيم شدند: ميزان‌هاي بالا، متوسط و کم ورزش. مرداني با ميزان ورزش متوسط بيشترين ميانگين حرکت اسپرم را داشتند و کمترين شمار مردان با حرکت اسپرم کمتر از 40 درصد در اين گروه بودند (14.3 درصد). در 31 درصد مردان در گروه ورزش با ميزان کم و 27 درصد در گروه مردان با ميزان بالاي ورزش، کمتر از 40 درصد اسپرم متحرک داشتند. نتايج اين بررسي در اجلاس سالانه جامعه پزشکي توليدمثل آمريکا در اورلاندو ارائه شد. رييس انتخابي اين جامعه، دولورس لامب دراين باره گفت: «ورزش جزيي از سبک زندگي سالم است که در سلامت توليدمثل نقش دارد. نتايج اين بررسي که در آن فراواني، شدت و مدت فعاليت جسمي اندازه‌گيري شده بود تا ميزان ورزش افراد به‌صورت کمي بيان شود، نشان مي‌دهد ورزش منظم در حد متعادل براي بهبود متوسط مشخصات اسپرم را مي‌توان به مرداني توصيه کرد که عارضه خاصي توانايي آنها را براي توليدمثل مختل نکرده است.»