پژوهشگران ژاپنی موفق به تولید اسپرم در آزمایشگاه شدند. آنان توانستند که تکه های کوچکی از بافت بیضه های بچه موش را کشت مجدد داده و از آن اسپرم های جدید سالم استحصال کنند. از آن اسپرم ها بعدا در باردار ساختن موشهای ماده استفاده شد که منجر به زایش موشهایی شد که خود نیز قادر به تولید مثل بودند. گفته میشود که این قدمی است در راه کمک به مردان و پسرانی که بدلایل مختلف و به مثال درمان شیمیایی و رادیویی سرطان و غیره توانایی تولید مثل را از دست داده اند
guardian.co.uk