بانک ملی خون بند ناف
ایران صدا: بانک خون بند ناف فرایندی است که خون خارج شده از بند ناف و جفت نوزاد شما بعد ازتولد برای استفاده های پزشکی آینده، جمع آوری، منجمد و ذخیره می شود. فرایند جمع آوری خون بند ناف برای نوزاد شما بدون درد و بی خطر است و مانع برنامه های شما برای تولد یا تصمیمات همسر شما برای قطع بند ناف نمی شود.

بعد از تولد نوزادتان (چه از طریق واژینال یا از طریق عمل سزارین ) و کلمپ و قطع کردن بند ناف، ماما یا دکتر یا پرستار یک سوزن را داخل رگ نافی در قسمتی از بند ناف که هنوز به جفت متصل است وارد می کند. سوزن به احشای داخلی نوزاد آسیب نمی زند. همین که خون به سمت بیرون جریان یافت در یک کیسه خون جمع آوری می شود. عموما کل فرایند کمتر از ده دقیقه طول می کشد. زمانی که خون در کیسه بسته بندی می شود به یک
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=552930