کاربران و همکارانی که به دنبال الگوریتم تشخیصی برای حل این مشکل شایع خانم ها هستند این مقاله بخوبی می تواند آنها را راهنمائی کند

http://www.jabfm.org/cgi/content/full/19/6/590#F1