رييس انجمن تالاسمي ايران از وزير بهداشت درخواست كرد تا داروهاي تالاسمي زير نظر متخصصان خون وارد يا توليد شود و از واردات داروهاي ناشناخته جلوگيري به عمل آيد.
دكتر مينا ايزديار، در گفت وگو با ايسنا، ‌با تاكيد بر اينكه يكي از مشكلات عمده بيماران تالاسمي مربوط به خدمات بيمه‌ايست، تصريح كرد:‌ هنگام تعويض دفترچه بيمه خدمات درماني بيماران تالاسمي، افراد ملزم به پرداخت همه هزينه بيمه هستند و از مزاياي ويژه‌اي كه در خصوص بيماريهاي خاص عنوان مي‌شود نيز بهره‌اي ندارند.

وي همچنين با بيان اينكه بيمه‌هاي مختلف، خودسرانه از خدماتي كه بايد ارائه دهند مي‌كاهند، تشريح كرد: يك نمونه شايع اين است كه از تعداد آب مقطر يا سرنگي كه بايد به تعداد دستفرال تجويز شده به بيمار تحويل داده شود كاسته مي‌شود.

رييس انجمن تالاسمي با اشاره به عوارض نامطلوب داروي دسفوناك كه به جاي دستفرال در كشور استفاده مي‌شود، اظهار داشت: علاوه برعوارض نامطلوب در محل تزريق، دسفوناك نه تنها سبب كاهش آهن بيماران نشده، بلكه در مواردي موجب افزايش آهن نيز شده است.

در اين راستا، دكتر ايزديار از نگارش نامه‌ به وزاري بهداشت جهت درخواست واردات دستفرال استاندارد به جاي دسفوناك خبر داد و ابراز اميدواري كرد: پس از ارسال اين نامه در آينده نزديك، دستفرال استاندارد و ساير وسايل و امكانات به صورت يكنواخت در اختيار همه بيماران قرار بگيرد.

وي در ادامه،‌ مقابله با ممنوعيت استخدام و يا اخراج بيماران تالاسمي از بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي را از جمله وظايف انجمن تالاسمي دانست و تاكيد كرد: كم تواني نسبي بيماران تالاسمي نبايد باعث حذف آنان از چرخه كار و فعاليت شود.

وي همچنين توليد داروي خوراكي «دفرا زيروكس» در كشور را گام مهمي براي كاهش بار مالي از دوش كشور دانست و تاكيد كرد: در صورت توليد اين دارو در آينده، نياز به واردات دستفرال از بين خواهد رفت.

رييس انجمن تالاسمي ايران در پايان با بيان اين كه همه بيماران مزمن بايد از امكانات موجود بهره بگيرند از وزير بهداشت دولت دهم درخواست كرد: براي بيماراني كه انجمن صنفي ندارند امكاناتي فراهم شود تا آنها با ارائه گواهي پزشك دال بر مزمن بودن بيماري، از امكانات بيماريهاي خاص استفاده كنند.