نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد عوارض استخواني و از جمله "اوستئوپروز" (پوكي استخوان) و دفرميتي‌هاي استخواني به ميزان زيادي در بيماران مبتلا به تالاسمي شيوع دارد.

به نوشته "خبرنامه اخبار پزشكان"، ويژه‌نامه بيست ويكيمن كنگره سراسري راديولوژي ايران،اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده درمان و ترانسفوزيون ناكافي در اين بيماران باشد.

مطالعه حاضر به منظور بررسي نوع و شدت ضايعات استخواني در بيماران مبتلا به تالاسمي مراجعه‌كننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري انجام شده است.

در اين تحقيق مبتلايان به تالاسمي كه داراي يكي از شكايات درد، شكستگي استخواني يا دفرميتي بودند،انتخاب شدند.پس از توضيح طرح،از هر
بيمار،راديوگرافي‌هاي لازم تهيه شد.

در اين مطالعه ‪ ۶۰‬بيمار كه ‪ ۴۰‬درصد مونث و ‪ ۶۰‬درصد مذكر بودند،شركت داشتند،‪ ۵۳‬درصد از درد استخواني شكايت داشتند در ‪ ۴۵‬درصد سابقه شكستگي وجود داشت و ‪ ۲۰‬دصد دچار دفرميتي واضح صورت بودند.

با بررسي كليشه‌هاي راديوگرافي در ‪ ۱۰۰‬درصد بيماران ،"استئوپروز" ديده شد و علايم ناشي از مسموميت دسفرال هم در ‪ ۱۳‬درصد بيماران وجود داشت.

نتايج اين تحقيق نشان داد بين علايم مسموميت و مدت مصرف بالاي ‪ ۲‬سال رابطه وجود دارد و علاوه بر اين ضايعات استخواني متعدد ديگري نيز در استخوانها مشاهده شد.

بر اساس نتايج اين تحقيق عوارض استخواني و از جمله "استئوپروز" در بيماران مبتلا به تالاسمي شايع است و دفرميتي‌هاي استخواني نيز به فراواني در اين بيماران وجود دارد كه مي‌تواند نشان‌دهنده درمان و ترانسفوزيون ناكافي در اين بيماران باشد.

عوارض استخواني در مبتلايان به تالاسمي ناشي از آنمي مزمن و پركاري و افزايش حجم مغز استخوان و همچنين عوارض ناشي از درمان از جمله مصرف "دسفرال" است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته به علت درمانهاي كافي و منظم ،از شدت دفرميتي‌هاي استخواني بيماران كاسته شده است.