تالاسمي نوعي کم خوني ارثي است که به دليل اختلال در کارکرد گلبول‌هاي قرمز خون ايجاد مي‌شود. اين بيماري ارثي است؛ از کودکي آغاز شده و تا پايان عمر ادامه خواهد داشت...

تالاسمي آلفا: چنانچه هموگلوبين فردي به ميزان کافي پروتئين نوع آلفا را نداشته باشد فرد به تالاسمي آلفا مبتلا مي‌شود. تالاسمي آلفا 4گونه دارد که با توجه به اثراتي که در بدن ايجاد مي‌کند از خفيف تا شديد تقسيم‌بندي مي‌شود.

تالاسمي بتا: در افرادي که هموگلوبين، پروتئين بتا را به ميزان کافي توليد نمي‌کند، تالاسمي بتا ايجاد مي‌شود. دوگونه تالاسمي بتا وجود دارد که با توجه به اثرات آنها در بدن از خفيف تا شديد تقسيم‌بندي مي‌شوند و عبارت‌اند از تالاسمي مينور و ماژور.

تالاسمي مينور: در اين حالت کمبود پروتئين به حدي نيست که سبب اختلال در عملکرد هموگلوبين شود. اما فرد به يک کم‌خوني خفيف مبتلا است که البته با کم خوني فقر آهن بسيار متفاوت است. بايد بدانيد ازدواج يک فرد مبتلا به تالاسمي مينور با افراد سالم و فاقد ژن تالاسمي هيچ مشکلي نه براي خود و نه براي کودکان آينده‌شان نخواهد داشت به جز اينکه ممکن است تا 25 درصد ژن تالاسمي از پدر يا مادر مبتلا به فرزندشان انتقال يافته و او نيز داراي ژن تالاسمي شود که البته به جز کمي کم‌خوني مشکل ديگري نخواهد داشت.

تلاسمي ماژور: در اين حالت کمبود پروتئين بتا در هموگلوبين بسيار شديد است و به کم‌خوني شديد مي‌انجامد و از آنجا که مغز استخوان‌ها و طحال تلاش زيادي براي ساختن خون مي‌کنند تا کمبود خون را جبران کنند در اثر تلاش زياد بد فرم شده و دچار تغييراتي در شکل و اندازه مي‌شوند. از آنجا که کمبود خون شديد است فرد نياز به دريافت خون منظم و مراقبت‌هاي پزشکي فراوان دارد و هزينه هنگفتي را هم به خانواده و هم به سيستم بهداشتي‌درماني تحميل مي‌کند. بايد بدانيد که تالاسمي ماژور نتيجه ازدواج دو فرد ناقل تالاسمي مينور با هم است و انجام اين آزمايش‌ها به دليل آن است که افراد ناقل تالاسمي مينور شناسايي شده و چنانچه هر دو نفر به آن مبتلا هستند سعي مي‌شود با انجام مشاوره از ازدواج با هم صرف‌نظر کنند و در غير اين صورت چنانچه زوجين اصرار به ازدواج داشته باشند بهتر است با مشاوره تنظيم خانواده از بچه‌دار شدن جلوگيري کنند.