پرورش سلول عصبي توسط پژوهشگران ژاپني

ايرنا: پژوهشگران وابسته‌به پژوهشگاه علوم فيزيك و شيمي و برخي ديگراز نهادهاي علمي‌ ‌ژاپن موفق شدند كه با استفاده از سلول اوليه انسان (ايي اس)،‌ ‌سلول عصبي پرورش دهند‌.
برپايه گزارش علمي روزنامه نيهون كيزاي، پژوهشگران ژاپني‌ ‌اميدوارند كه از اين دستاورد بتوان براي درمان بيماري پاركينسون و ديگر بيماري‌هايي كه در آن سيستم عصبي آسيب ديده مي‌شود، استفاده كرد‌. ‌سلول (اي اس) كه سلول مادر است، توانايي اين را دارد كه‌ ‌به سلول‌هاي گوناگون بدن تبديل شود، اما فرايند كار تبديل و پرورش آن به سلول مورد‌ ‌نياز، آسان نيست. به گزارش نيهون كيزاي تاكنون درصد كارآيي پرورش سلوله اوليه به سلول ويژه مورد‌ ‌نياز حدود 60 درصد بوده، اما دراين روش تازه پژوهشگران ژاپني، اين ميزان به‌ 90درصد افزايش يافته است‌ . ‌دراين روش تازه، اين ويژگي وجود دارد كه درجريان كار پرورش‌ ‌سلول اوليه از لايه‌يي استفاده شده كه دورجنين درشكم مادر پيچيده شده است‌