كاهش عوارض سكته مغزي به كمك سلول‌هاي بنيادي

بنابر نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه جرجينا، سلول‌هاي بنيادي مي‌توانند نقش موثري در كاهش عوارض سكته مغزي داشته باشند.


به گزارش پايگاه خبري Heathday، به دليل اينكه سلول‌هاي بنيادي توانايي تغيير شكل به انواع سلول‌هاي بدن را دارند، اميد جديدي براي ترميم بافت‌هاي صدمه ديده وجود دارد. دانشمندان با انتقال دادن سلول‌هاي مغز استخوان انسان به سلول‌هاي مغزي موش‌هايي كه دچار سكته شده بودند، دريافتند بعد از درمان با سلول بنيادي، مهارت‌هاي حركتي آنها تا 25 درصد افزايش پيدا كرده و 7 روز بعد از سكته مغزي، بهبودي در موش‌ها پديدار شد.
اگر اين 25 درصد بهبودي در انسان ايجاد شود، مهارت‌هاي فردي كه دچار سكته شده است بسيار افزايش مي‌يابد. در اين صورت بيماران بستري قادرند از صندلي چرخدار استفاده كنند و با عصا حركت كنند.