شفاي 4نابينا باپيوند سلول هاي بنيادي در ايران
يكي از كابوس‌هايي كه هر كسي مي تواند به آن دچار شود، نابينا شدن و نديدن است. خوشبختانه اين روزها با توجه به پيشرفت محققان در زمينه سلول هاي بنيادين، پزشكان قادر به درمان نابينايي شده‌اند. در پنجمين نشست علمي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي كه با عنوان <سلول‌ها‌ي بنيادين، انقلاب دوم بيوتكنولوژي> برگزار شد دكتر بهاروند، عضو تيم سلول‌ها‌ي بنيادين پژوهشكده رويان، تصريح كرد: 4< بيمار كه بينايي يك چشم خود را از دست داده بودند از طريق درمان بوسيله پيوند سلول‌ها‌ي بنيادين و با كمك مركز تحقيقات چشم بيمارستان لبافي نژاد، بينايي خود را به دست آوردند.>
به گزارش روزنامه كيهان، اين 4بيمار از طريق استخراج سلول‌ها‌ي بنيادي چشم سالم و پيوند آن به چشم معيوب، درمان شدند و به طور كامل بينايي چشمان خود را به دست آورده اند