سلولهاي بنيادي مي‌توانند به ميليونها انسان كمك كنند

سلولهاي بنيادي بدست آمده از ‪ ۱۰‬جنين انسان مي‌تواند بيش از يك سوم جمعيت انگليس را درمان كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي آنانوا، محققان دريافتند يك زيرگروه كوچك ابر-اهداكنندگان بالقوه در جمعيت وجود دارد.

فقط ‪ ۱۰‬رشته از اين سلول بنيادي نظير كامل براي ‪ ۳۸‬درصد جمعيت ، نظير مطلوب براي ‪ ۶۰‬درصد و نظير مفيد براي ‪ ۸۰‬درصد جمعيت فراهم مي‌كند.

سلولهاي بنيادي جنين انسان سلولهاي "لوح سفيد" هستند كه بطور بالقوه مي‌توانند به تمام نوع بافت انساني تبديل شوند.

دانشمندان اميدوارند در آينده اين سلولها براي درمان انواع بيماريها از جمله بيماريهاي درمان ناپذيري مانند پاركينسون و ديابت مورد استفاده قرار گيرند.

سلولهاي بنيادي را پس از جمع‌آوري مي‌توان در آزمايشگاه كشت داده و تكثير كرد.

اين ابر-اهداكنندگان سلولهاي بنيادي را بايد از طريق غربالگري دقيق شمار زيادي از جنين‌هاي اضافي كه از طريق آي وي اف توليد مي‌شوند پيدا كرد.

انگليس صاحب يك بانك سلولهاي بنيادي دارد، اما درحال حاضر فقط سلولهاي بنيادي كه براي تحقيقات مناسب است در آن يافت مي‌شود نه سلولهايي كه براي درمان پزشكي كاربرد دارد.