خلق سلول های پايه 'بدون نابودی جنين'دانشمندان سلول های منفرد را از جنين خارج کردند
محققان می گويند موفق به ايجاد مجموعه سلول های پايه جنينی شده اند بی آنکه جنين را نابود کنند.
تيمی از دانشمندان آمريکايی در مجله "نيچر" گزارش داد که اين مجموعه های پايدار (stem cell lines) را با استخراج سلول های منفرد از جنين ايجاد کرده است، فرآيندی که جنين را کاملا سالم می گذارد.

درحال حاضر، رشد اينگونه سلول های پايه يا ساقه ای به نابودی جنين منجر می شود.

پژوهشگران می گويند يافته های آنها ممکن است برخی از موانع اخلاقی موجود را از سر راه تحقيقات بردارد و راهی برای دور زدن قوانين کنونی آمريکا فراهم کند.

کنگره آمريکا در سال 1995 با تصويب طرحی مقرر کرد که دولت نبايد تامين مالی تحقيقاتی را که در آن جنين انسان نابود می شود به عهده گيرد.

در سال 2001 نيز جورج بوش، رئيس جمهور اين کشور، اعلام کرد بودجه دولتی تنها در اختيار تحقيقاتی گذاشته خواهد شد که از 61 مجموعه پايدار موجود سلول های پايه جنينی استفاده می کنند.

اين بدان معنی است که هيچ مجموعه پايدار تازه ای ايجاد نخواهد شد چه از جنين های موجود و چه از جنين های همانندسازی شده ژنتيکی.

پژوهشگران سلول پايه در آمريکا گفتند که محدوديت های اعمال شده در ارائه بودجه تحقيقاتی باعث می شود که آمريکا در اين زمينه از ساير کشورها عقب بماند. البته تحقيقات در سطح محدودتر توسط بخش خصوصی ادامه يافت.

دانشمندان معتقدند که ممکن است سلول های پايه در آينده به معالجه طيفی از بيماری ها، مانند آلزايمر يا پارکينسون، يا حتی ترميم جراحات وارده به نخاع کمک کنند.

'جنين سالم می ماند'

اکنون پروفسور رابرت لانزا، مدير امور پزشکی شرکت "تکنولوژی پيشرفته سلولی" در ماساچوست آمريکا، و نويسنده اصلی مقاله نيچر، می گويد: "ما برای نخستين بار نشان داده ايم که می توان سلول های پايه جنينی را بدون نابود کردن جنين به وجود آورد."

پژوهشگران سلول های منفرد را از جنين های انسانی که با شيوه آی وی اف (ترکيب تخمک و اسپرم در آزمايشگاه) پديد آمده بودند، خارج کردند.

اين کار با همان شيوه به کار گرفته شده در "پی جی دی" (Pre-implantation genetic Diagnosis) انجام شد. در اين شيوه سل از جنين خارج می شود تا برای کشف اختلالات ژنتيکی تست شود.

اين فرآيند، به گفته تيم محققان، جنين را دست نخورده باقی می گذارد و به اين ترتيب جنين می تواند به رشد خود ادامه دهد.

پژوهشگران با کمک 16 جنين دو مجموعه پايدار از سلول های پايه پديد آوردند که به گفته دکتر لانزا "از لحاظ ژنتيکی نرمال هستند و می توانند به کليه انواع سلول های بدن تبديل شوند."

اگر اين تحقيق با موفقيت توسط ساير دانشمندان تکرار شود، بدان معنی خواهد بود که مجموعه سلول های پايه بيشتری در دسترس محققان قرار خواهد گرفت.