استفاده از سلول‌هاي بنيادي روياني براي رشد گلبول قرمزدانشمندان مي‌گويند سلول‌هاي بنيادي روياني را مي‌توان براي رشددادن مقادير زياد سلول‌هاي قرمز خون به کار برد و به اين ترتيب با ايجاد کشتزارهايي، منابع نامحدودي براي خون فراهم آورد...


به گزارش رويترز، گروهي از دانشمندان اميدوار هستند که يافته‌هاي آنها سرمايه‌گذاران را به خود جلب کند. سلول‌هاي بنيادي سلول‌هاي اصلي بدن هستند که مي‌توانند به انواع سلول‌ها و بافت‌ها تبديل شوند. سلول‌هاي بنيادي که از رويان‌هاي چندروزه گرفته مي‌شوند، توانايي تبديل به هر نوع سلولي را دارند. پزشکان اميدوارند روزي با استفاده از سلول‌هاي بنيادي بتوانند اندام‌هاي پيوندي شخصي‌شده و خاص افراد را بسازند و بيماري‌هاي مختلف در اين سلول‌ها مورد بررسي قرار دهند. يک مشکل اين است که دستگاه ايمني بدن، بافت‌هاي رشد داده شده از سلول‌هاي بنيادي ديگران را پس خواهد زد، اما به گفته دکتر لانزا و همکارانش در دانشگاه ايلينويز در شيکاگو و مايوکلينيک سلول‌هاي قرمز خون به علت اينکه هسته ندارند، با چنين واکنشي روبه‌رو نمي‌شوند. نظر لانز اين است که مجموعه‌هايي از سلول‌هاي رويان‌ انساني را رشد دهد که حاوي همه انواع متفاوت گروه‌هاي خوني A، B، AB و O و نيز گونه‌هاي Rh مثبت و منفي از هر کدام را داشته باشد.


به گفته لانزا گروه خوني او منفي را که همگاني شمرده مي‌شود و مي‌توان بدون خطر به هر کسي با هر گروه خوني تزريق کرد، بيش از همه مطلوب است. اين پژوهشگران ابتدا سلول‌هاي بنيادي روياني را به تمايز يافتن به صورت سلول‌هاي پيش‌ساز خوني واداشتند و راهي يافتند تا آنها را در مسير تبديل‌شدن به سلول‌هاي قرمز يا اريتروسيت‌ها قرار دهند که اکسيژن را در بدن حمل و نقل مي‌کنند. به گفته اين پژوهشگران سلول‌هاي قرمزي که آنها توليد کرده بودند به درستي اکسيژن حمل مي‌کردند و به نظر مي‌رسيد که توانايي انتقال آن را به بافت‌ها دارند. لانزا مي‌گويد: «ما در حال حاضر مي‌توانيم تا ??? ميليارد سلول قرمز خون از يک پليت شش‌ديواره‌اي منفرد از سلول‌هاي بنيادي به دست بياوريم.» لانزا مي‌گويد گروه تحقيقاتي او تلاش مي‌کنند که سلول‌هاي خوني را با استفاده از سلول‌هاي بنيادي چندتواني القا شده بسازند. اين سلول‌ها منبع جديدي از سلول‌هاي بنيادي هستند که از سلول‌هاي پوستي معمولي و چند ژن که آنها را براي بازگرداندن به حالت شبيه روياني دوباره برنامه‌ريزي کرده‌اند، به دست مي‌آيند.