مقامات سوئدي به سه خانواده اين كشور اجازه داده‌اند تا جنين‌هايي را توليد و آنها را غربالگري كنند تا بتوانند كودكاني با ويژگي‌هاي مورد نظر ژنتيكي به وجود آورند. سلول‌هاي بنيادي حاصل از بندناف اين نوزادان مي‌تواند جان خواهر يا برادر آنها را كه به مرض كشنده‌اي مبتلاست، نجات دهد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از استكهلم، "هيات ملي بهداشت و رفاه سوئد" انجام اين اقدام بسيار جنجالي را براي سه خانواده تاييد كرده است كه كودكان آنان چنانچه سلول‌هاي بنيادي سالم از يك خواهر يا برادر دريافت نكنند، جان خود را از دست مي‌دهند.در اين كار جنين‌ها در روشي كه تشخيص ژنتيكي قبل از پيوند (‪(pgd خوانده مي‌شود، ابتدا در شرايط آزمايشگاهي آزمايش مي‌شوند تا از ميان آنها جنيني كه داراي ساختار ژنتيكي يا ژنوتيپ مورد نظر پزشكان است، شناسايي شده و سپس در رحم كاشته شود.در سوئد اين روند از مدتها قبل به اجرا در مي‌آيد به ويژه براي غربالگري بيماري‌هاي تك ژني مانند فيبروز كيستي يا ناهنجاري‌هاي كروموزومي مانند "سندروم داون".اما اين بار مقامات سوئد براي نخستين بار اجازه خواهند داد كه جنين‌ها در روندي كه "آزمايش آنتي‌ژن‌هاي گلبول سفيد انساني" (‪ (hlaخوانده مي‌شود، غربالگري شوند تا بافت همگون با بافت خواهر يا برادر بيمار آنها پيدا شود."گوران ونرگرن" پرفسور اطفال در "دانشگاه گوتنبرگ" و يكي از كارشناساني كه اين كاربرد جنين‌هاي آزمايشگاهي را ارزيابي كرده است است، به خبرگزاري فرانسه گفت رويه ‪ pgdاز سالها قبل در سوئد مورد استفاده قرار داشته اما آنچه اكنون اجازه آن صادر شده، دومين مرحله اين فرآيند است.پس از به دنيا آمدن كودكي كه در دوران جنيني غربالگري و در رحم كاشته شده است، سلول‌هاي بنيادي گرفته شده از جفت و بند ناف آن به خواهر يا برادر وي منتقل مي‌شوند. اين سلول‌ها زماني‌كه در مغز استخوان قرار مي‌گيرند شروع به توليد گلبول‌هاي خوني مي‌كنند.از ژوييه سال گذشته كه در زمينه غربالگري ژنتيك در سوئد قانوني به اجرا درآمد اين نخستين باري است كه در اين كشور اجازه اين كار به سه خانواده اعطا مي‌شود.برخي از اين روند انتقاد مي‌كنند و روند غربالگري را غيراخلاقي مي‌دانند.به گفته ونرگرن، در حال حاضر از شيوه درماني ‪ pgd/hlaدر آمريكا، بلژيك و تركيه استفاده مي‌شود.