باشگاه خبرنگاران جوان: پژو‌‌هشگران ايتاليايي اعلام كردند كه اجراي حركات نمايشي توسط دلقك‌ها در اتاق عمل از شدت اضطراب و نگراني كودكان پيش از عمل‌جراحي ‌مي‌كاهد. محققان با مطالعه بر روي 40 كودك‌4‌‌ماه و‌3 ماهه‌ ‌كه حداقل يكي از والدينشان پيش از عمل جراحي آنها را همراهي مي‌كردند ‌دريافتند ‌كه ‌‌حضور دلقك‌ها در اتاق عمل و اجراي نمايش‌هاي سرگرم‌كننده توسط آنان به طور قابل‌ ‌ملاحظه اي از شدت نگراني و اضطراب كودكان و والدينشان خواهد كاست. ‌ بر اساس مطالعات انجام شده از هر 5 كودك 3 كودك قبل از عمل‌ ‌جراحي از اضطراب و نگراني رنج مي‌برند‌.