محققان آمریکائی معتقدند بیهوشی عمومی بیشتر از آنکه به‌خواب‌عمیق شباهت داشته‌باشد یک کمای برگشت‌پذیر است که با دارو ایجاد‌می‌شود. دکتر نیکلاس شیف که نتایج حاصل از تحقیق سه‌ساله خود و همکارانش را به‌تازگی در مجله‌پزشکی‌نیوانگلند منتشر کرده‌ معتقد‌است در‌حالی که اغلب پزشکان و بیماران بیهوشی عمومی را یک خواب عمیق توصیف‌می‌کنند تفاوتهای چشمگیری بین این‌دو‌حالت‌وجود‌دارد ، فقط عمیق‌ترین مرحله‌خواب تاحدی با سبک‌ترین مرحله‌بیهوشی شباهت‌دارد. وقتی فردی به‌خواب‌می‌رود از چند مرحله عبور‌می‌کند در‌حالی‌که در بیهوشی‌عمومی بیمار به یک حالت خاص فرو‌برده‌شده و تا پایان‌عمل جراحی در همان حالت نگه‌داشته‌می‌شودو این‌حالت بسیار شبیه‌کما‌است. دکتر‌شیف‌می‌گوید تحقیق بیشتر روی نحوه‌به‌هوش‌آمدن می‌تواند برای کمک‌به خروج‌بیماران از حالت کما مفید‌باشد. در بیهوشی‌عمومی فعالیت سلولهای‌عصبی به‌شدت سرکوب‌شده و مغز کاملا ساکت‌می‌شود، در کما هم همینطور‌است اما روند به‌هوش آمدن خیلی سریعتر از خروج از کما رخ‌می‌دهد. در واقع متخصصین بیهوشی‌به‌خوبی می‌دانند چطور بیمار را در بیهوشی عمیق نگه‌دارند اما اطلاعاتشان از مدارهای عصبی درگیر در مکانیسم بیهوشی کامل‌نیست، با تحقیق بیشتر بر روی این مدارهای عصبی شاید بتوان داروهائی طراحی کرد که در بهبود روند خروج از کما موثر باشند.

newsdaily.com