يك متخصص بيهوشي فرانسوي:
بي‌حسي منطقه‌اي، بهترين روش براي كاهش درد است


بنيانگذار نهاد غيرانتفاعي بي‌حسي منطقه‌اي و بيهوشي فرانكوفون گفت: بي‌حسي منطقه‌اي بهترين روش براي كاهش درد است اين در حاليست كه تا چند ماه قبل استفاده از مرفين در اين زمينه مقام اول را دارا بود.

دكتر فيليپ مك كير در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، افزود: مرفين در حال حاضر مقام سوم را در زمينه روش‌هاي كاهش درد داراست اين درحاليست كه تا چند ماه پيش براي كاهش درد بيماران مرفين تجويز مي‌شد اما در حال حاضر از بي‌حسي منطقه‌اي در اعمال جراحي مانند جراحي‌هاي ارتوپدي استفاده مي‌شود.

اين متخصص بيهوشي فرانسوي در ادامه اظهار كرد: بر اساس نتايج مطالعه‌اي كه اخيرا روي سابقه بيماري‌ها انجام شده، استفاده از بي‌حسي منطقه‌اي بعد از اعمال جراحي سرطان‌هايي مانند كولون و سينه، باعث كاهش خطر متاستاس (تشکيلات توموري ثانويه )شده است.

مك‌ كير در پايان درباره ميزان متداول بودن استفاده از بي‌حسي منطقه‌اي در جهان و ايران گفت: اين روش در اروپا متداول و در آمريكا در حال رشد است. در ايران هم متخصصان بيهوشي كارآزموده‌اي فعاليت مي‌كنند بنابراين براي توسعه استفاده از بي حسي منطقه‌اي در ايران تنها برگزاري دوره‌هاي آموزشي نياز است چون در ايران تجهيزات و فرآورده‌هاي لازم در اين زمينه موجود است.