سلامتيران: نتايج تحقيقات دانشمندان موسسه ملي بهداشت مريلند حاكي است، احتمال ابتلا به پاركينسون در شاغلاني كه شيفت در گردش شبانه دارند كمتر است.
به گزارش رويترز، اين دانشمندان با مطالعه بر روي 84 هزار و794 پرستار دريافتند، احتمال ابتلا به پاركينسون در پرستاراني كه حداقل 15 سال شيفت در گردش شبانه داشتند، نسبت به پرستاراني كه اصلا شيفت شبانه نداشتند 50 درصد كمتر است.
همچنين، احتمال ابتلا به پاركينسون در پرستاراني كه روزانه بيش از 9 ساعت مي‌خوابند، نسبت پرستاراني كه روزانه بيش از 6 ساعت نمي‌خوابند، 84 درصد بيشتر است. كار شيفتي با افزايش نسبي ميزان اسيد اوريك و استراديول خون ارتباط دارد كه هر2 اين موارد در ابتلا به بيماري پاركينسون نقش دارند.