مجله ” ‪”Epidemiology‬ :در افرادي كه بعدا دچار بيماري پاركينسون مي‌شوند، ابتلا به ملانوم بدخيم و سرطان پوست بيشتر از ديگران است.


دكتر “يورگن اولسن” و همكارانش از موسسه “همه‌گيرشناسي سرطان” در “كپنهاگ” دانمارك، شيوع ملانوم بدخيم، كارسينوم پوستي و ساير سرطان‌ها را قبل از اولين بستري شدن در بيمارستان و يا معاينه سرپايي براي بيماري پاركينسون بررسي كردند. در مجموع ‪ ۸‬هزار و ‪ ۹۰‬بيمار در اين مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

اين مطالعه نشان داد در افرادي كه بعدا بيماري پاركينسون در آنها تشخيص داده شد ميزان ابتلا به سرطان در مقايسه با گروه كنترل تا حدودي بيشتر بود.

علاوه بر اين در افراد مبتلا به بيماري پاركينسون، شيوع ملانوم بدخيم ‪۴۴‬ درصد و شيوع كارسينوم پوستي ‪ ۲۶‬درصد بيشتر از گروه كنترل بود.

از دهه ‪ ،۱۹۷۰‬شماري از گزارش‌هاي موردي نشان داده‌اند كه درمان بيماري پاركينسون با “لودوپا” ‪ Levodopa‬خطر ابتلا به سرطان پوست را افزايش مي‌دهد.

اما السين و همكارانش چنين نتيجه گرفتند كه به نظر مي‌رسد يافته‌هاي جديد اين فرضيه را كه “لودوپا” با افزايش خطر ملانوم بدخيم رابطه علت و معلولي دارد، ضعيف مي‌كند.

اين مطالعه در شماره سپتامبر 2011‬مجله “همه گيرشناسي ‪”Epidemiology‬ چاپ شده است.