درمان بالینی پاركینسون با گیاه كندر در كشور

درمان بالینی پاركینسون با بررسی تاثیر گذار كندر روی سلولهای بنیادی به سلولهای دوپامین ساز موش توسط محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری بررسی شد.

مژگان عباسی محقق پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: بیماری پاركینسون كه متاسفانه شیوع آن روبه افزایش است كه اختلالات تحلیل روند عصبی است كه در آن حركات غیر اداری فرد بیمار در آن شهود است.

وی این بیماری را غیرارثی و عواملی نظیر افزایش سن و استرس را در آن دخیل دانست.

عباسی گفت: درمان این بیماری تاكنون دارویی بوده است كه با موفقیت مراحل آزمایشگاهی بیماری و بهره گیری تاثیر گیاه كندر روی سلولهای بنیادی موش و تبدیل این سلولها به سلولهای عصبی و در نهایت تولید سلولهای دوپامین كه در بیماران پاركینسونی تخریب شده می‌توان به درمان این بیماری دست یافت.

عباسی، سلول درمانی را بعنوان راه درمانی جایگزین به جای شیمی درمان عنوان كرد و گفت: نتایج این طرح می‌تواند باعث ایجاد پروتكلی برای تمایز سلولهای بنیادی جنینی موشی و احتمالا انسانی و همچنین بعد از تایید آزمایشگاهی برای پیوند در بیماران پاركینسونی مورد استفاده قرار بگیرد.