بيماري شيزوفرني پيامد ناگوار تکامل سريع مغز انسان است.

بيماري شيزوفرني بهايي است که انسان به خاطر تکامل سريع مغز مي پردازد

محققان انگليسي، آلماني و چيني توانستند ثابت کنند بيماري شيزوفرني پيامد ناگوار تکامل سريع مغز انسان است.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از يونايتدپرس ، اين محققان به سرپرستي “فيليپ خايتوويچ” از “موسسه مردم شناسي تکاملي ماکس پلانک”، مغز انسان هاي سالم و مبتلا به شيزوفرني را مورد مطالعه قرار دادند و با مغز شامپانزها و ميمون هاي رزوس مقايسه کردند.

خايتوويچ گفت، دانشمندان براي شناسايي “سازوکارهاي مولکولي موثر در تکامل توانايي هاي ادراکي انسان” به جستجوي تفاوت ها در غلظت هاي متابوليت و بيان ساختارهاي ژنتيکي پرداختند.
آنها دريافتند ژن ها و متابوليت هايي که در شيزوفني تغيير کرده اند، به ويژه ژن ها و متابوليت هاي مرتبط با سوخت و ساز انرژي، همانهايي هستند که در جريان تکامل به سرعت تغيير کرده اند.
اين تحقيق جديد نشان مي دهد شيزوفرني يکي از پيامدهاي افزايش تقاضاي سوخت و ساز است که در جريان تکامل مغز انسان ايجاد شده است.
وي افزود، مغز انسان از لحاظ تقاضاي عظيم سوخت و سازي در ميان تمام گونه هاي موجودات منحصر به فرد است.
اگر محققان بتوانند توضيح دهند چگونه مغز انسان چنين جريان سوخت و سازي عظيمي را تحمل مي کند، بهتر مي توان به نحوه فعاليت مغز پي برد.
اين مطالعه در مجله “زيست شناسي ژنوم ” منتشر شده است.