ايران 350 هزار اسکيزوفرنياي شناخته شده داردمديرکل اداره سلامت روان وزارت بهداشت؛
ايران حدود 350 هزار اسکيزوفرنياي شناخته شده دارد

رئيس هيات مديره انجمن حمايت از بيماران اسکيزوفرنيا گفت؛ «بيماران ننگ دارند از اينکه بگويند بيمار اسکيزوفرنيا هستند.» دکتر سيدکاظم ملکوتي روز پنجشنبه در همايش ويژه روز جهاني اسکيزوفرنيا در فرهنگسراي شفق ضمن انتقاد از فقدان حمايت برخي از سازمان ها و خيرين از بيماران اسکيزوفرني به نبود بودجه مناسب براي انگ زدايي از تفکرات غلط در رابطه با بيماران اسکيزوفرنيا اشاره کرد.
هرچند سازمان هايي نظير وزارت بهداشت و شهرداري تهران در سال هاي اخير تعامل خوبي با انجمن حمايت از بيماران اسکيزوفرني برقرار کرده اند، اما مشکلات بيماران فقط در چارچوب همکاري هاي اين دو سازمان حل و فصل نمي شود. يکي از مهم ترين نمادهايي که بايد همکاري نزديکي با اين انجمن و خانواده هاي بيماران داشته باشد نيروي انتظامي است که ظاهراً با وجود توافقنامه اي که در زمان حضور قاليباف در نيروي انتظامي منعقد شده، هنوز ماموران نيروي انتظامي در حمايت از اين بيماران فعال نيستند.

خانواده يکي از بيماران حاضر در همايش گفت؛ «يک بار براي کمک به فرزند بيمارمان که مقابل مدرسه دخترمان ايستاده بود و حالتي تهديدآميز داشت از پليس 110 درخواست ياري کرديم اما ماموران به دليل آنکه مساله مربوط به يک بيمار رواني مي شد از همکاري سرباز زدند.» دکتر ملکوتي مشکل اصلي درمان اين بيماران را علاوه بر ناآگاهي ايشان از بيمار بودن، ننگ و عار ناشي از اطلاع اطرفيان و جامعه نيز مي داند. چنان که بسياري از خانواده ها به خاطر پنهان ساختن بيماري فرزندشان حتي از پذيرش پزشک در منزل هم ابا دارند.

وي مي گويد؛ «مهم ترين مساله در اين رابطه آموزش است، چه در سطح جامعه و چه در سطح مدارس، بايد به افراد جامعه ياد داد که اسکيزوفرنيا يک بيماري همچون بيماري هاي ديگر است... اگر اين نوع تفکر در ميان افراد جامعه از بين برود، امکان درمان بيماري بيشتر مي شود. معضل اين پنهان کاري وقتي بيشتر نمود پيدا مي کند که بيمار تصميم به ازدواج مي گيرد. بي اطلاعي همسر بيمار نسبت به مشکل شريک زندگي اش تبعات جبران ناپذيري را به دنبال دارد که تبعات آن حتي کودکان چنين افرادي را نيز دربرمي گيرد، به طوري که در بسياري از موارد ديده شده که فرزند بيمار اسکيزوفرني هم دچار همين بيماري شده است.

وي در عين حال خواست که بيماري اسکيزوفرنيا را وزارت بهداشت در ليست بيماري هاي خاص قرار دهد. در ادامه همايش دکتر عمران محمدرزاقي مديرکل دفتر سلامت روان و وزارت بهداشت در رابطه با نامگذاري اسکيزوفرنيا به عنوان بيماري خاص گفت؛ «اين بيماري مانند هر بيماري ديگري است لذا هر وقت بيماري هاي ديگر را خاص دانستيم اسکيزوفرنيا هم خاص مي شود، اما امکانات يک بيماري خاص مورد نياز اين بيماران است که بايد دراختيارشان قرار بگيرد. وي در رابطه با همکاري وزارت بهداشت با بيماران اسکيزوفرنيا گفت؛ انتظارات از وزارت بهداشت بسيار بالا است، اما نهادهاي ديگري هم بايد به داد اين بيماران برسند...

سازمان تامين اجتماعي يکي از اين سازمان ها است ولي هيچ تعريفي در رابطه با بيمه بيماران رواني وجود ندارد.

* بيماري اسکيزوفرنيا چيست ؟

کشور ما حدود 350هزار بيمار اسکيزوفرنياي شناخته شده دارد. اسکيزوفرنيا بيماري مزمن، مخرب و ناتوان کننده رواني است که زنان و مردان را به طور يکسان تحت تاثير قرار مي دهد. بيمار در مرحله حاد، فعاليت هاي فکري، رفتاري و هيجاني و عملکرد طبيعي خود را از دست مي دهد و دچار افکار هذياني و توهمات گوناگوني مي شود. با توجه به اينکه بيماران اسکيزوفرنيا رفتار خود را طبيعي مي پندارند و در عين حال کنترلي بر رفتار و عملکرد خويش ندارند، خانواده چنين بيماراني همواره در اين واهمه هستند که بيمار به خود يا ديگران آسيب رساند.