شیوه ای است که امروزه بسیاررایج شده است. برخی افراد برای بیان عقیده ای یا تقلید ازشخص معینی و یا جلب توجه خالکوبی می کنند. به نظرپزشکان این کارخطرهای زیادی دارد. خالکوبی یا تاتو یعنی وارد کردن ذرات رنگی ازراه سوزن زدن بداخل پوست است. درتاتو اشکال یا خطوط بصورت همیشگی یا موقت روی بدن حک می شوند.