توصيه محققان: كمر بندها را هنگام شام شل كنيدسلامتيران: تحقيقات انجمن پزشكان آمريكا حاكي است تغيير شيوه زندگي مي‌تواند در كاهش سوزش سردل كمك كننده باشد.
به نقل از health day، اين پزشكان مي گويند: <خوردن غذاي كمتر در هر وعده غذايي باعث كاهش فشار در قسمت پاييني لوله مري مي‌شود و از بازگشت غذا جلوگيري مي كند.>
كاهش مصرف غذاهايي مثل فلفل، سير، پياز، گوجه فرنگي، غذاهاي پرادويه، مركبات، كافئين و نيكوتين و آزاد كردن كمر بند ولباس‌هاي تنگ در كاهش اين بيماري موثر است.
عدم دراز كشيدن بعد از غذا حداقل به مدت سه ساعت، ترك سيگار و كنترل وزن،خوابيدن به پهلوي چپ مي تواند سوزش سر دل را به حداقل برساند