ویروس و باکتری چیست؟
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=9542
ویروس چیست؟
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=9543