تشخيص زود هنگام مننژيت سلي در مرحله‌ي اول و دوم بيماري مي‌تواند باعث كاهش مرگ و مير در بيماران مبتلا خصوصا در كودكان شود.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر وحيد ضيايي عضو هيات علمي گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران به همراه جمعي از پژوهشگران به بررسي عوامل موثر بر پيش آگهي مننژيت سلي در كودكان پرداخته است .در اين پژوهش آمده است: علي‌رغم كنترل نسبي بيماري سل در دهه‌هاي گذشته، توبركلوز همچنان يكي از عوامل مهم و خطير ايجاد كننده مننژيت در كشورمان است كه با مرگ و مير بالايي در كودكان همراه مي‌باشد.ايجاد مقاومت دارويي، سو تغذيه، عوامل اجتماعي كه باعث زندگي افراد در مكان‌هاي پرجمعيت مي‌شود همچون مهاجرت، جنگ و بلاياي طبيعي و همچنين بيماري نقص ايمني اكتسابي (HIV) از عواملي هستند كه باعث افزايش شيوع بيماري شده است اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط مرگ و مير مننژيت سلي با عوامل مختلف از جمله نوع درمان، مرحله‌ بيماري در هنگام تشخيص و شروع درمان و نحوه‌ي اداره‌ي افزايش فشار داخل جمجمه و سن بيماران بستري شده طراحي و اجرا گرديده است.اين مطالعه، يك مطالعه‌ي Cross sectional كه در سال ‌٨٠ بر روي بيماران بستري شده در بيمارستان‌هاي مركز طبي كودكان، امام خميني (ره) و سينا طي سال‌هاي ‌٧٠ تا ‌٨٠ انجام شده است؛ جمعيت مورد مطالعه بيماراني بوده‌اند كه تشخيص مننژيت سلي آنها بر اساس تاريخچه‌ي بيماري و تغييرات مشخص csf با يكي از موارد زير همراه بوده است: گرافي قفسه‌ي صدري بيانگر بيماري سل، تست ppp مثبت، داشتن هيدروسفالي در CTSCAN مغز و يا جدا نمودن مايكوباكتريوم از يكي از ترشحات بدن.بر اساس معيار تشخيص فوق تعداد بيماران ‌٩٦ نفر بوده كه ‌٥/٤٩ درصد (‌٤٧ نفر) آنان را كودكان (بيماران كمتراز ‌١٥ سال) تشكيل مي‌دادند. از مجموع ‌٩٦ بيمار ‌٢٥ نفر (‌٢٦ درصد) PPP مثبت داشتند، مجموع مرگ و مير بيماران مورد مطالعه ‌٢١ بيمار بوده كه ‌١٣ بيمار سن كمتر از ‌١٥ سال داشته‌اند و تاثير سن بر ميزان مرگ و مير از لحاظ آماري معني‌دار بوده است. ‌١٤ بيمار در مرحله‌ي اول تشخيص داده شده كه ‌٢ نفر از آنان (‌١٤ درصد) فوت نمودند و ‌٣٣ بيمار در مرحله‌ي دوم بيماري تشخيص و تحت درمان قرار گرفتند كه از اين تعداد ‌٣ بيمار فوت نمودند (‌٩ درصد). همچنين از مجموع ‌٤٩ بيمار تشخيص داده شده در مرحله‌ي سوم ‌١٦ بيمار (‌٣٣ درصد ) فوت نمودند كه اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار بوده است.در ادامه آمده است: براي تمامي بيماران سي‌تي‌اسكن مغز انجام شده كه ‌٧٧ بيمار هيدروسفالي (‌٨٠ درصد) داشته‌اند، كه ‌١٨ درصد تحت درمان جهت كاهش فشار داخل جمجمه قرار گرفته‌اند و از اين تعداد يك نفر فوت نموده در حالي كه از ‌٥٩ بيمار كه درمان جهت هيدروسفالي آنان انجام نشده ‌٢٠ نفر فوت كرده‌اند كه اين اختلاف نيز از لحاظ آماري معني‌داري بوده است.كليه‌ي بيماران تحت درمان با داروهاي ضد سل با چهار دارو قرار گرفتند در ‌٧٧ بيمار همراه با درمان كورتون نيز تجويز شده كه در اين گروه ‌١٣ مورد مرگ گزارش شده است در حالي كه از ‌١٩ بيماري كه كورتون به عنوان مكمل درمان تجويز نشده ‌٨ مورد مرگ گزارش شده است.بر اساس نتايج اين تحقيق، با توجه به ميزان بالاي مرگ و مير در كودكان مبتلا به مننژيت سلي توجه به علايم غير اختصاص بيماري و انسجام پونكسيون لومبر در بيماران مشكوك و شروع درمان به موقع توصيه مي‌شود تجويز كورتون به عنوان درمان مكمل و همچنين درمان هيدروسفالي نيز از عواملي است كه باعث كاهش مرگ و مير در بيماران مبتلا مي‌شود بنابراين انجام CTSCAN مغز در كليه‌ي بيماران و اقدام به موقع درمان هيدروسفالي در بيماران مبتلا به مننژيت سلي از جمله اقداماتي است كه باعث كاهش قابل توجه مرگ و مير خصوصا در كوكان مي‌شود.