عصاره تخم گشنيز سبب کاهش درد حاد مي شود .
جمعي از محققان گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي سمنان در مطالعات خود عصاره آبي گياه گشنيز را با دوزهاي 100 و200 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن به 70 موش نر 25 تا 30 گرمي از نژاد البينو تزريق کردند .

نتايج اين تحقيق نشان داد که عصاره تخم گياه گشنيز پاسخ دهي حيوانات را به محرکهاي درد زا کاهش مي دهد