پزشكان در مطالعات جديد خود تاكيد كردند موز حاوي نوعي ماده شيميايي است كه اين ماده مي‌تواند سلاحي قدرتمند براي مقابله با ويروس اچ آي وي باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين پزشكان مي‌گويند پروتئين گياهي که به طور طبيعي در موز يافت مي‌شود به اندازه دو داروي ضد اچ آي وي که در حال حاضر در دست آزمايش هستند در مهار انتشار اين ويروس در بدن انسان موثر است.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، گروه متخصصان دانشگاه ميشيگان معتقد هستند كه اگر بتوان با استفاده از موادي موسوم به «ميکروبيسيدها» حاصل از اين پروتئين گياهي، احتمال آلودگي در ناحيه مهبل را کاهش داد، روشي نسبتا کم هزينه براي مقابله با ايدز به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.

آنها معتقدند كه اين يافته جديد ممکن است در نهايت به توليد ميکروبسيدهاي ارزان قيمت‌تري منجر شود. متخصصان در سراسر جهان بر اين باور هستند كه دستيابي به سلاح‌هاي جديد براي جنگيدن با ويروس اچ آي وي امري ضروري است.

آمارها نشان مي دهد كه در حال حاضر در ازاي هر نفر که داروهاي حياتي ضد ويروس ايدز را دريافت مي‌کنند، بيش از دو نفر به حاملان اين ويروس افزوده مي‌شود. بنابراين گزارش، مواد شيميايي که در گياهان يافت مي‌شوند، مي‌توانند در صورت استفاده صحيح تا حد زيادي جلوي گسترش عفونت را بگيرد. با اين که سال‌ها طول خواهد کشيد تا نتيجه اين آزمايش جديد روي بيماران مورد تاييد قرار بگيرد، اما پزشكان بر اين باور هستند كه حتي تركيباتي که تا حدودي در اين زمينه موثر هستند، ممکن است بتوانند جان بسياري را نجات دهد.

نتايج اين آزمايشات در نشريه شيمي بيولوژيک منتشر شده است.