نتايج پژوهش‌هاي محققان كشورمان حاكي از توانايي عصاره الكلي بذر گياه تاتوره در كاهش درد است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران براساس مطالعات محسن خليل نجف آبادي و بتول رحمتي پژوهشگران دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد، كه بر روي موشهاي صحرايي نر ديابتي انجام شد نشان داد: مصرف عصاره گياه تاتوره قادر به كاهش چشمگير حساسيت به درد در موشهاي ديابتي است.

به طور كلي نتايج آزمايشهاي به عمل آمده دراين پژوهش حاكي از آن است كه واكنش بر درد حاد و مزمن ناشي از صفحه داغ و فرمالين در موشهاي صحرايي ديابتي به ميزان معني داري افزايش مي يابد.

همچنين عصاره الكلي گياه تاتوره در دوزهاي بالا mg/kg/BW ‌٥٠ توانايي كاهش درد حاد را در آزمونهاي صفحه داغ و فرمالين دارد.