يک بررسي سازمان ملل در مورد چگونگي بهبود دفع بهداشتي فضولات در جهان مي‌گويد دسترسي افراد در هند به تلفن همراه بيش از توالت است....

به گزارش خبرگزاري فرانسه تعداد مشترکان تلفن همراه در هند اکنون به 73/863 ميليون نفر رسيده است که مي‌تواند به تقريبا نيمي از جمعيت 1.2 ميليارد نفري اين کشور سرويس دهد.

اما گزارش دانشگاه سازمان ملل مي‌گويد که تنها 366 ميليون نفر – حدود يک‌سوم جمعيت- در سال 2008 به تسهيلات مناسب براي دفع بهداشتي فضولات دسترسي داشتند.

ظفر جلال، رييس دانشگاه سازمان ملل مي‌گويد: «وضعيت تراژيک کنايه‌آميزي است که کشوري که آن‌قدر ثروتمند است که حدود نيمي از مردم آن تلفن همراه دارند، نمي‌تواند، يک ضرورت اساسي زندگي انساني يعني توالت را براي آنها فراهم کند.»

تخمين زده مي‌شود که 358 ميليارد دلار در سراسر جهان لازم است، تا يک «هدف توسعه هزاره سازمان ملل» يعني به نصف رساندن تعداد افرادي که در سال 2000 به توالت مناسب دسترسي نداشتند، تحقق پيدا کند.