مشخصات یک مدرسه بهداشتی و فعالیت های بهداشت محیط در مدارس
مشخصات یک مدرسه بهداشتی

مدرسه : فضاي اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان به روشهاي صحيح و مناسب صورت مي گيرد.
دانش آموز : فردي است كه بر اساس قوانين موجود در مدرسه ثبت نام و در ساعات معين و تدوين شده به فراگيري مطالب آموزشي مصوب مشغول است
مدرسه تحت پوشش:مدارس دائرو فعالي است كه درمنطقه تحت پوشش قراردارد.(اعم ازدولتي وغيرانتفاعي)
بهداشت محيط مدارس : شامل فعاليتهايي است كه در جهت اجراي ضوابط بهداشتي مدرسه و بمنظور ايجاد مدرسه سالم انجام مي گيريد.
آئين نامه بهداشت محيط مدارس : منظور آئين نامه اي است كه در سال ۸۴ توسط وزراي آمــــوزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي امضاء‌ گرديده است.
استاندارد ۲۰۸۶ : شماره استاندارد ۲۰۸۶ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
آب آشاميدني : طبق بسته خدمتي بهداشت آب
آبخوري : محلي است كه دانش آموزان جهت آشاميدن آب از آن استفاده مي نمايند.

آبخوري بهداشتي :
- منظور آبخوري است كه كف و بدنه آن قابل شستشو و داراي شيب مناسب به طرف كف شورو مجهز به شتر گلو بوده و سيستم جمع آوري بهداشتي فاضلاب متصل باشد .(طبق آئين نامه بهداشت محيط مدارس)
دستشويي بهداشتي :

محلي است كه جهت شستشوي دست و روشويي مورد استفاده قرار ميگيرد و ضوابط مندرج در ماده ۲۰ آئين نامه بهداشت محيط مدارس در آن رعايت شده باشد.
مستراح بهداشتي :

منظور مستراحي است كه داراي حداقل شرايط زير باشد :
۱ – داراي چاه فاضلاب يا مخزن جمع آوري و يا به شبكه جمع آوري عمومي فاضلاب متصل باشد .
۲ – داراي ديوار ، سقف و در باشد.
۳ – نور اتاقك مستراح كافي باشد .
۴ – جريان هوا جهت تهويه وجود داشته باشد ، يعني هواكش برقي يا پنجره توري دار بازشو باشد.
۵ – سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد (فاقد شكستگي)
۶ – كف توالت داراي شيب مناسب به سمت سره بوده و قابل شستشو باشد.
۷ – ديواره هاي مستراح تا ارتفاع ۱۵۰ سانتمتر قابل شستشو باشد
۸ – براي شستشو آب دسترسي داشته باشد.
پايگاه تغذيه سالم (بوفه) بهداشتي : منظور مكاني است است كه حداقل داراي شرايط زير باشد:
۱ – مكان مناسبي داشته باشد .
۲ – داراي ديوار قابل شستشو و بدون درز و شكاف باشد
۳ – كف آن قابل شستشو و مجهز به كف شور باشد و كف شور از طريق شتر گلو به مجراي فاضلاب رو متصل باشد.
۴ – سقف بايد صاف و بدون شكاف باشد.
۵ – داراي تهويه و نور مناسب باشد .
۶ – داراي يخچال مناسب جهت نگهداري مواد غذايي باشد.
۷ - متصدي داراي كارت معاينه پزشكي معتبر ، گواهينامه آموزش بهداشت عمومي معتبر و روپوش به رنگ روشن و تميز باشد
۸ – در ، پنجره ، قفسه ، ويترين ، ميزكار و …. از جنس مقاوم ،‌سالم ،‌ بدون ترك خوردگي و شكستگي و قابل شستشو باشد.
۹ – داراي دستشويي بهداشتي باشد.
۱۰ - عرضه و فروش مواد خوراكي غير مجاز ، بدون بسته بندي ، فله اي ، فاقد پروانه ساخت ، فاقد پروانه بهداشتي ، فاقد مهر استاندارد ، ‌بدون درج تاريخ مصرف ، تاريخ مصرف گذشته و مواد غذايي كه از نظر ظاهري علائم فساد در آن مشاهده شده است مبادرت نمايند.
مواد خوراكي غير مجاز :

كليه خوراكي هاي غير مجاز كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در بخشنامه هاي مختلف و با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش غير قابل مصرف در مدارس اعلام مي گردد.
دفع بهداشتي فاضلاب :

منظور سيستم فاضلابي است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب با مخزن سپتيك و يا شبكه جمع آوري و دفع وصل مي گردد.

فعالیت های بهداشت محیط در مدارس

فعاليت ها:
۱ - بازديد از مدارس تحت پوشش
۲ - ليست كاملي از مدارس بازديد شده در منطقه تحت پوشش را تهيه مينمايد
۳ – بازديد روتين از مدارس
ب - تشكيل پرونده:
فعاليت ها:
۱ - اختصاص يك پوشه به هر مدرسه
۲ - ثبت مشخصات مدرسه
۳ - قراردادن يك نسخه از چک ليست تنظيم شده بهداشت محيط مدرسه درداخل پرونده بهداشتي
۴ – اختصاص يك پرونده به بهداشت محيط مدارس تحت پوشش (مراكز بهداشتي درماني روستايي)
ارائه خدمت:
فعاليت ها:
۱ - تنظيم برنامة زمانبندي بازديد از مدارس
۲ - بازديد و كنترل بهداشتي مدارس و اولويت بندي مشكلات بهداشت محيطي مدرسه
۳ - تطبيق بند به بند مواد آئين نامه بهداشت محيط با توجه به چک ليست بهداشت محيط مدرسه
۴ – ارزيابي مدرسه از نظر آب آشاميدني و آبخوري و دستشويي
۵ – ارزيابي مدرسه از نظر مساحت و فضاي فيزيكي مدرسه و كلاسهاي درس
۶ – ارزيابي مدرسه از نظر سيستم دفع فاضلاب و سرويسهاي بهداشتي
۷ – ارزيابي مدرسه از نظر عرضه مواد غذايي و اعمال قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،‌ آرايشي و بهداشتي
۸ – ارزيابي مدرسه از نظر ضوابط ارگونومي
۹ – ارزيابي مدرسه از نظر ايمني
۱۰ – كنترل و نظارت بر وضعيت ايمني مدرسه ، بهبود موارد ايمني در مدرسه طبق استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش
۱۱ – ارزيابي مدرسه از نظر جمع آوري زباله
۱۲ - ثبت نواقص بهداشتي موجود در پرونده بهداشتي مدرسه و كارت تعقيب بهداشتي
۱۳ – اعلام نواقص به مدير مدرسه و پيگيري با همكاري آموزش و پرورش
۱۴ – نمونه برداري از آب مدرسه و ارسال به آزمايشگاه
۱۵ – نظارت بر عرضه و توزيع شير مدرسه طبق دستورالعمل اجرائي با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش
۱۶ – نمونه برداري از شير و مواد غذايي مدرسه و ارسال به آزمايشگاه (در صورت نياز)
۱۷ – پيگيري نتايج نمونه برداري آب
۱۸ – پيگيري نتايج نمونه برداري شير مدرسه طبق دستورالعمل
۱۹ – پيگيري نتايج نمونه برداري مواد غذايي طبق دستورالعمل
۲۰ – پيگيري جهت احداث و بهسازي سرويسهاي بهداشتي مدارس فاقد سرويس بهداشتي با همكاري آموزش و پرورش
۲۱ – نظارت بر اجراي دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در عرضه مواد غذايي مجاز
۲۲ – اعلام نتايج بازرسي از وضعيت بهداشت محيط مدرسه بمنظور رتبه بندي مدارس از لحاظ سلامت محيط به مدير مدرسه