تاثير خواب عميق بر آغاز سن بلوغ

بر اساس مطالعه جديد متخصصان هاروارد، خواب عميق در دوران كودكي، بر آغاز سن بلوغ تاثيرگذار است.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، اين متخصصان مي‌گويند: خواب عميق در نهايت در روند پيچيده كنترل سن بلوغ و بسياري از تغييراتي كه در اين دوره در دختران و پسران نوجوان بروز مي‌كنند، تاثير دارد. به گفته كارشناسان، تمام اين تغييرات دوران بلوغ حاصل تغييراتي هستند كه در اين مرحله از زندگي در مغز انسان ايجاد مي‌شوند.

به گزارش پي تي آي، در مطالعات قبلي نشان داده شد بخش‌هايي از مغز‌ كه مرحله بلوغ را در كنترل دارند،‌ در ابتدا در طول مدت خواب، فعال مي‌شوند اما در بررسي اخير معلوم شد كه فعال شدن اين نواحي مغزي فقط در هنگام خواب عميق صورت مي‌گيرد.

دكتر ناتالي شائو از متخصصان دانشكده پزشكي هاروارد در اين رابطه يادآور شد: چنانچه فرآيند فعال شدن نواحي مغزي مرتبط با سيستم توليدمثل به خواب عميق بستگي داشته باشد، بنابراين مي‌توان هشدار داد كه اختلال خواب يا خواب ناكافي در دوران كودكي و نوجواني در فرآيند طبيعي بلوغ هورموني، اختلال ايجاد مي‌كند.

اين يافته به ويژه در مورد كودكاني صدق مي‌كند كه اختلال خواب به طور مشخص در آنها تشخيص داده شده است.