* آسيبهاي دوچرخه سواري

علت اغلب حادثه هاي دوچرخه سواري اين است که پيش از آن که کودک واقعاً مهارتهاي لازم براي دوچرخه سواري را آموخته باشد ، به او اجازه داده مي شود که در خيابانها دوچرخه سواري کند . کودک بايد بتواند حين دوچرخه سواري با دست خود علامت راهنما بدهد ، برگردد و به پشت سر نگاه کند ، مهار حرکات دوچرخه را در دست داشته باشد و بتواند از ترافيک و بين موانع عبور کند .

* پيشگيري

مهارت هاي لازم براي دوچرخه سواري را به بچه ها آموزش دهيد .

به بچه ها تفهميم کنيد که حرکات مارپيچي و پيچيدن ناگهاني در حين حرکت کار خطرناکي است .

تهيه دوچرخه براي کودکان با توجه به سن و جثه کودک .

سوار نشدن دو بچه روي يک دوچرخه و شوخي کردن آنان با هم در حين حرکت

نداشتن سرعت غيرمجاز

بررسي نقص فني دوچرخه مانند ضعف ترمز

وارد نشدن ناگهاني از خيابان اصلي به فرعي يا برعکس و يا از پياده رو به خيابان

عبور نکردن از لا به لاي خودروهاي متوقف

عبور نکردن از کنار موتورسوارهايي که سرعت بالا دارند .

مراقب بودن هنگام خروج از در حياط يا پارکينگ

رها نکردن دستها در حين دوچرخه سواري

کودکان بايد در خيابان هاي پرترافيک و يا محل هاي باريک به صورت تک نفره دوچرخه سواري کنند و از حرکت به صورت موازي پرهيز کنند .

استفاده از کلاه ايمني

مجهز بودن دوچرخه به تجهيزات لازم از قبيل زنگ خطر ، چراغ هاي جلو و عقب و شب نماهاي مناسب ( جهت ايجاد ديد مناسب در شب ) .

هنگام شب کودک بايد لباس روشن ، جليقه و يا بازو بند شب نما بپوشد .

آشنا کردن بچه ها با مفاهيم علائم راهنمايي و رانندگي .

برگزاري مسابقه دوچرخه سواري در محل های مناسب

توجه رانندگان خودروها به بچه هاي دوچرخه سوار

بازنکردن ناگهاني در خودرو و نگاه کردن به عقب که موجب برخورد با دوچرخه نشود .

نبود دست اندازها ، چاله ها و ... در مسير دوچرخه سواري کودک