يك روانشناس كودك اعلام كرد: عوارض رواني وسايل بازي در شهربازيها بيشتر از جنبه تفريحي آن است.دكتر كاووس حاج وزيري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار داشت: برخي از بازيهاي ترسناك در شهربازيها، كودكان را دچار شوك كرده و عوارض روحي و رواني مثل ترس به دنبال دارد.به گفته وي، براي جلوگيري از ايجاد شوك در كودكان نبايد آنها را تنها به شهربازي فرستاد و در صورت مراجعه به اين اماكن حتما والدين بايد حضور داشته و براي ايجاد احساس امنيت و آرامش، دستهاي كودكان خود را نبايد رها كنند.دكتر حاج وزيري در مورد اسباب‌بازيهاي وارداتي گفت: اكثر اين اسباب‌بازيها، احساس خشم و جنگجويي را در ميان كودكان تقويت مي‌كنند؛ لذا وارد كردن اين اسباب‌بازيها، كاملا اشتباه است؛ به عنوان مثال ساختن يا وارد كردن مسلسل‌ها، چيزي جز احساس خشم، جنگجويي و حتي قساوت را در ميان آنها تقويت نمي‌كند.به گفته اين روانشناس، ضرر برخي از وسايل بازي بيش از سود و منفعت آنهاست.