سر خوردن معكوس ممنوع

1- والدين بايد به بازي كودكان نظارت كافي داشته باشند
2- والدين و كودكان نبايد از وسايل بعنوان نيمكت و محل نشتن استفاده كنند
3-به دليل آلودگي كودكان نبايد به سطل هاي زباله موجود در پاركدست بزنند
4- والدين بايد قبل از استفاده كودكان از وسايل بازي..سطح آن را از نظر داغ نبودن بررسي كنند
5- با توجه به اينكه يكي از علل بروز حوادث در زمينهاي بازي گير كردن بند كلاه.. باراني و بند دور يقه لباس كودكانه به وسايل بازي است.. توصيه ميشود به منظور پيشگيري ازاين گونه حوادث قبل از بازي.. اينگونه بند ها از روي لباس كودكان برداشته شود.
6- توصيه ميشود كودكان هنگام بازي انگشتر و گردن بند نداشته باشند.. زيرا وجود اين وسائل هنگام بازي.. باعث گير افتادن
اجزاي بدن كودكان ميشود و حادثه ايجاد ميكند.
7- كودكان 205 ساله مجاز به استفاده از الاكلنگ.. سرسره هاي طولاني و مارپيچ ميله هاي بالارونده .. نرده هاي افقي..
و نرده هاي مدور يا منحني نيستند.
8- ايستادن كودكان روي محور الاكلنگ و به حركت در آوردن آن به وسيه نيروي پاها ممنوع است
9-كودكان هنگام حركت تاب مجازبه سوار و پياده شدن از آن نيستند.
10- استفاده از تاب بصورت ايستاده ممنوع است
11- كودكان هنگام بازي نبايد بطرف تاب در حال حركت بدوند.. يا اينكه به اين وسيله پشت كنند.. زيرا ضربه حاصل از برخورد تاب ميتواند ايجاد حادثه كند.
12- استفاده همزمان بيش از يك نفر از تابهاي تك صندلي ممنوع است.
13- توصيه ميشود.. كودكان از چرخ فلك استفاده نكنند و چنانچه استفاده شد.. حتما والدينبه بازي اونها نظارت داشته باشند.
14- سوار و پياده شدن از چرخ فلك هنگام حركت ممنوع است..
15- سرخوردن بصورت معكوس.. ايستاده و بالا رفتن از سطح سرسره به جاي استفاده از پله و استفاده از لبه ها به جاي بستر سرسره.. ممنوع است