نتايج تحقيقات دانشمندان آمريكايي حاكي است، كلمات اوليه‌اي كه نوزادان بيان مي كنند، باز تاب علائق آنهاست.


به گزارش HealthDay، دانشمندان با مطالعه روي كودكان 10 ماهه و بررسي تاثير بازي هاي جذاب و كسالت‌آور در فراگيري لغات جديد دريافتند، كودكان، لغاتي را كه مربوط به بازي‌هاي جذاب مي شود، زودتر فرا مي گيرند و به همه آموزش‌هايي كه والدين براي يادگيري آنها بكار مي‌برند، توجه نمي كنند. درحالي كه كودكان بزرگتر به كلماتي كه توسط ديگران به آنها ياد داده مي‌شود، اهميت بيشتري مي‌دهند و دقت بيشتري مي‌كنند تا كلمات را ياد بگيرند. نتايج اين تحقيق كه در مجله رشد كودك منتشر شده، نشان داد، با وجود اينكه بسياري تصور مي‌كنند نوزادان 10 ماهه به چيزي توجه نمي‌كنند، اما اين نوزادان‌به‌راحتي مي‌توانند كلمات را فرا بگيرند و والدين بايد براي رشد زبان اين نوزادان با آنها صحبت كنند.