سلامتيران: بر اساس نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه مايوكلينيك، صدمات ناشي از برف بازي بيشترين دليل حوادث كودكان و نوجوانان در زمستان است.
به گزارش پايگاه خبري HealthDay، اين دانشمندان دريافتند كه 89 درصد كودكاني كه در اثربرف بازي آسيب مي بينند، دچار صدمات ارتوپدي ، 82 درصد صدمات شكم، 91 درصد صدمه به سر، 41 درصد زخمهاي پوستي و 7 درصد دچار صدمه به صورت ميشوند و در مجموع 5/64 درصد از اين بيماران نوجوان دچار صدمات متعددي ميشوند.اين محققان معتقدند، عدم داشتن كلاه ايمني، دوچرخه سواري در برف و دويدن روي برف دلايل واضح صدمات كودكان در زمستان است. به توصيه اين دانشمندان، استفاده از كلاه ، كاهش سرعت در برف ، و افزايش مراقبت والدين ، روشهايي است كه ميتواند براي كاهش صدمات نوجوانان و كودكان موثر باشد