سوال:

متفورمين دردوران حاملگي چه اشكالي داره؟
جواب
متفورمین در دوران حاملگی:
شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد.. ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است
استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید.. و در مقابل منافع دارو.. خطرات احتمالی آن را نیز پذیرفت
این اطلاعات کلی در باره دارو در هنگام حاملگی بود.. اما بهتره قضاوت در اینباره رو به پزشکتون واگذار کنید
و طبابت بیجا نکنید...