سپيده زرين کفش / ماما

فيبروئيدهاي رحم (ليوميوم‌ها) در خانم‌ها در سن توليد مثل شايع است ولي داده‌هاي مربوط به پيامدهاي مامايي مرتبط با فيبروئيد متناقض است.
محققان يک بررسي بزرگ گذشته‌نگر همنوا انجام داده‌اند تا خطرات مامايي مرتبط با اين تومورها را مشخص کنند که از نظر آسيب شناسيک خوش‌خيم هستند.از 64000 خانمي که در يک مؤسسه‌ي دانشگاهي آمريکا به طور کامل پيگيري مامايي شده بودند، در بيش از 2000 خانم در معاينه‌ي روتين ثلث دوم با سونوگرافي، فيبروئيد شناسايي شد (2/3%).
اطلاعات دموگرافيک و داده‌هاي مربوط به بارداري و پيامدهاي زايمان در اين خانم‌ها با خانم‌هاي بدون فيبروئيد مقايسه شد.
در مقايسه با خانم‌هايي که دچار فيبروئيد نبودند، در آن عده که دچار فيبروئيد بودند سالمندتر (سن متوسط 35 در مقابل 30) سياه‌پوست، داراي گزارش خونروي واژينال در دوران بارداري و داراي سابقه‌ي ديابت و هيپرتانسيون بودند.
در آناليزهاي تطبيق‌داده‌شده، وجود فيبروئيدهاي رحم در ثلث دوم با افزايش بيش از حد خطر نماي بريچ در زمان زايمان، پلاسنتاپره‌ويا، جداشدن زودرس جفت و زايمان با سزارين مرتبط بود.
در خانم‌هاي داراي فيبروئيد زايمان زودتر شروع مي‌شد. افزون بر اين، احتمال مرگ جنين درون رحم در خانم‌هاي داراي فيبروئيد بيشتر بود به خصوص وقتي که محدوديت رشد داخل رحم تشخيص داده مي‌شد.
با وجودي که تعداد فيبروئيدها به نظر نمي‌آيد که بر پيامد تأثير داشته باشد فيبروئيدهاي بزرگتر از 5 سانتي‌متر با خطر بيشتر بروز پيامدهاي ناگوار مرتبط است.
غالباً در مشاوره با خانم‌هاي دچار فيبروئيد رحم در دوران بارداري به اين خانم‌ها اطمينان داده مي‌شود ولي اين يافته‌ها انجام رويکردي ديگر را طلب مي‌کند.
بيمار و پزشک بايد نسبت به همراهي فيبروئيد با پيامدهاي ناگوار به‌ويژه خطر بيش از حد عوارض خونروي، زايمان پيش از موعد و ناراحتي‌هاي جنين آگاه باشند.
با نتايج به دست آمده، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا ناهمگوني‌ها و اختلاف در پيامدهاي ولادت ممکن است تا حدي به وفور افتراقي فيبروئيدهاي رحم در بعضي جمعيت‌هاي دموگرافيک مرتبط باشد (مثل خانم‌هاي سياه‌پوست).
وقتي فيبروئيد وجود دارد بايد سورويلانس آنته‌ناتال جنين با سونوگرافي يا ساير روشها انجام شود که خود بررسي بيشتري را مي‌طلبد.