تغییرات قلبی در حاملگی
• افزایش برون ده قلبی به میزان 5/1 لیتر در دقیقه
• افزایش حجم ضربه ای قلب (حجمی از خون که در هر بار انقباض قلب به عروق پمپ می شود ) ار 64 سی سی به 71 سی سی
• افزایش سرعت ضربان قلب از 70 بار در دقیقه به 86 بار در دقیقه
• کاهش فیزیولوژیک فشار خون در یه ماهه اول و بازگشت آن به فشار خون اولیه در سه ماهه سوم

تغییرات عروقی در حاملگی
• افزایش خونرسانی به رحم از 50 سی سی در دقیقه به حدود 700 سی سی در دقیقه
• افزایش جریان خون کلیه ها و پستان و پوست
• افزایش فشار وریدی در اندام تحتانی
• گشاد شدن عروق سیاهرگی در اثر سطوح افزایش یافته پروژسترون

تغییرات خونی در بارداری
• حجم خون طی دوران بارداری حدود 5/1 لیتر افزایش می یابد
• توده کلی گلبولهای قرمز بین 400- 240 سی سی افزایش می یابد
• حجم پلاسمای خون 25/1 لیتر افزایش می یابد
• هماتوکریت خون بدلیل افزایش حجم پلاسما از 40% به 31% کاهش می یابد
• هموگلوبین خون از 5/13 به 12-11 کاهش می یابد
• آنمی یا کم خونی ناشی از رقیق شدن خون رخ می دهد
• تعداد گلبولهای سفید خون از 7000 عدد در سی سی به 11000 عدد در سی سی می رسد
• پروتئین های پلاسما افزایش می یابند ولی بدلیل افزایش حجم پلاسما غلظت خونی آنها کاهش می یابد

به نقل از پایگاه طب ورزشی