هر سال تنها 20 پيوند قلب در كشور صورت مي‌گيرد
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234
مسائل اقتصادي، اجتماعي و مددكاري علل اصلي بروز مشكلات در انجام پيوند قلب در ايران است
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234
كاهش خطرات عمل پيوند قلب
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234
قلب هاي پير هم مناسب پيوندند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234


پيوند قلب، لبخند زندگي
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234
پيوند قلب در گفتگو با دكتر ماندگار، جراح قلب و استاد دانشگاه تهران
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1234