در این نقشه میانگین طول آلت های تناسلی در تمام جهان را مشاهده می کنید.ایران در رده های میانی قرار دارد-کمترین طول چین و بیشترین ها سودان و کلمبیا و ...در اروپا مجارها بیشترین طول آلت را دارند
http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=3073