حقایقی در باره اندازه آلت تناسلی مردان

ترجمه ویرایش تایپ: علی نقیبی ( همکاری افتخاری)
به نقل ازabout.com
مقاله ای از کارشناس سلامت جنسی

- متوسط اندازه آلت مردان در حد بین 12.7 سانت تا 17.8 سانت است.باید در حالت نعوظ و از ابتدای کلاهک آلت تا جائی که به شکم چسبیده است اندازه گیری شود

- متوسط قطر آلت 12.7 سانت است

-به خیلی از مطالبی که در این زمینه احیانا به گوشتان خورده است و مبالغه شده است توجه نکنید مثل چی :

در این کره زمین تا بحال فکر نکنم شخصی وجود داشته باشه که مطالبی در مورد ارتباط نژاد افراد با اندازه تناسلی اونها به گوشش نخورده باشد.این مطالب بیشتر جنبه جوک دارد و واقعیت ندارد.هیچ ارتباطی به نژاد افراد و اندازه آلت تناسلی وجود ندارد

اندازه گیری آلت تناسلی در حالت شل و غیر نعوظ یافته معیاری برای این مسئله نیست

در این مورد دو اصطلاح وجود دارد

grower: کسی که اندازه آلت در حالت نعوظ بیشتر از حالت شل است
shower:کسی که اندازه آلت در حالت شل به نظر بزرگ می آید ولی وقتی حالت نعوظ پیدا می کند کمتر از حالت شل به نظر میرسد