بیهوشی و اقدامات عمومی قبل از جراحی
http://forum.iransalamat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-897/