تازه‌ترين نظرسنجي روزنامه ژاپني "يوميوري" نشان مي‌دهد كه تندرستي در رده نخست مواردي است كه ژاپني‌ها در زندگي روزمره خود دوست دارند براي آن هزينه كنند.


به گزارش روز چهارشنبه روزنامه يوميوري، در اين نظرسنجي ‪ ۴۳/۵‬درصد از ژاپني‌ها گفته‌اند كه براي آنها سرمايه‌گذاري براي تندرستي، در راس اموري قرار دارد كه آنها براي آن پول هزينه مي‌كنند.

اين نظرسنجي نشان مي‌دهد: غذا، پوشاك، محل زندگي و لوازم برقي خانگي، به ترتيب ديگر بخش‌هايي هستند كه ژاپني‌ها دوست دارند پس از تندرستي، براي آنها هزينه كنند.

در اين نظرسنجي حدود ‪ ۹۰‬درصد از پاسخ‌دهندگان ژاپني گفته‌اند كه آنها اعتقاد دارند كه سطح اقتصادي زندگي آنها به نوعي در سطح مياني قرار دارد در حالي كه ‪ ۶/۵‬درصد از آنها گفته‌اند سطح زندگي‌اشان زير طبقه مياني جامعه است.

از سوي ديگر اين نظرسنجي نشان داده است كه به‌طور كلي ‪ ۷۲/۸‬درصد از ژاپني‌ها بر اين باورند كه فاصله طبقاتي در كشور ژاپن رو به گسترش است.

روزنامه يوميوري اين نظرسنجي را طي دو روز از حدود سه هزار ژاپني بصورت مصاحبه انجام داده است.