غذاهاي آماده در هنگام بارداري و شيردادن باعث چاقي كودكان مي شود
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
خوردن تنقلات سالم افراد را كمتر دچار افزايش وزن مي‌كند
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
تنقلات: متهم رديف اول چاقي دانشآموزان
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
غذاهاي آماده و رستوراني علت عمده بروز چاقي در سراسر جهان
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
افزايش مصرف شيريني‌، تنقلات و كاهش فعاليت بدني از مهمترين عوامل شيوع چاقي است
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
چاقي بيش از 150 ميليون آمريكايي به دليل خوردن غذاهاي حاضري
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
خوردن غذاهاي آماده و مصرف نوشابه نقش زيادي در افزايش چاقي دارند
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002
مصرف زياد غذاهاي Fast food احتمال چاقي و ديابت را افزايش مي‌دهند
http://www.iransalamat.com/?file=art...sectionId=1002