هرماده غذايي از زمان توليد تا مصرف مراحل مختلفي را طي مي‌كند كه رعايت نكردن اصول بهداشتي در هر مرحله موجب آلودگي آن مي‌شود.1) هنگام تهيه:بسياري از آلودگي‌هاي مواد غذايي در اين مرحله است.2) حمل و نقل:قرار دادن مواد غذايي در وسايل حمل و نقل كثيف، يا حمل مواد غذايي فاسد شدني در فصل گرم در وسايلي كه امكانات سردكننده ندارد خود باعث آلودگي و فساد مواد غذايي مي‌شود.3) بهداشت ظروف:ظروفي كه از جنس نامناسب باشند مثل ظروف مسي قرمز يا لعابي ضايعه‌دار و حتي ظروفي كه با آب آلوده شسته شده باشند، عاملي براي آلودگي ماده غذايي هستند.4) شرايط محل نگهداري:محل نگهداري مواد غذايي بايد دور از دسترس حشرات، مگس، موش، گرد و غبار و... باشند، شرايط محل نگهداري بايد متناسب با شرايط ماده غذايي باشد؛ يعني موادي مثل شير، گوشت و غذاهاي پخته شده را كه فسادپذيرند حتما بايد در يخچال يا سردخانه و در شرايط بهداشتي نگهداري كرد.5) هنگام عرضه و فروش:در اين مرحله هم بسياري از آلودگي‌ها ممكن است اتفاق بيفتد و بهورزان بايد با دقت بر نحوه نگهداري مواد غذايي در مراكز تهيه و توزيع در روستا دقت و نظارت كامل داشته باشند.انواع تقلب‌هاي مواد غذايي و عدم رعايت بهداشت درحين پوست كندن، خردكردن و پختن مي‌تواند موجب انتقال بيماريهاي انگلي، ميكروبي و مسموميت شود.6) هنگام مصرف:ممكن است تا اين مرحله، يك ماده غذايي سالم و پاكيزه باشد اما همين غذا اگر توسط ديگ يا ظروف آلوده وارد دهان و معده شود موجب بيماري شود.معصومه رواني‌پور و رويا الهي كارشناسان بهداشت محيط