وب سايت جديدي براي انتخاب بازي‌هاي رايانه‌اي براي كودكان راه اندازي شد.بر اساس گزارش سايت ‪ ،kataweb‬اين وب سايت توسط انجمن نرم افزارهاي سرگرمي و تفريحي در انگليس با هدف راهنمايي خانواده‌ها در انتخاب بازي‌هاي رايانه‌اي براي كودكان خود راه اندازي شده است.

تحقيقات انجام شده در انگليس نشان مي‌دهد كه والدين به انتخاب بازي‌هاي رايانه‌اي مناسب براي كودكانشان توجه زيادي ندارند.

بدين ترتيب كودكان از بازي‌هايي كه براي رده سني آنان ساخته نشده است استفاده مي‌كنند.

در سال گذشته بدليل استفاده دو نوجوان انگليسي از بازي ‪ manhunt‬يكي از آنان به قتل رسيد به همين دليل پليس انگليس خواستار برخورد جدي تر با مسئله رده بندي بازي‌ها و نحوه دسترسي كودكان به آن شده اند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه جنجال در بازي‌هاي رايانه‌اي باعث ايجاد تاثيرات منفي در كودكان و نوجوانان مي‌شود.

به همين دليل انجمن نرم افزارهاي سرگرمي و تفريحي در انگليس پايگاه اينترنتي با آدرس ‪ www.askaboutgames.com‬ راه اندازي كرد.

والدين با ديدن اين سايت مي‌توانند بازي‌هاي مناسب با سن كودكانشان پيدا كنند