محققان مي‌گويند كودكاني كه در فصل تابستان متولد مي‌شوند خوشبخت‌ترند.

طبق مقاله‌اي كه در مجله نيچر نوروساينس منتشر شده است تابش آفتاب به پوست كودكان در ماه‌هاي اوليه تولد بر خلق و خوي كودكان اثر مثبت مي‌گذارد. محققان پس از زيرنظر گرفتن گروهي از نوزادان به مدت 8 ساعت و دسته‌بندي آنها به 2 دسته كه گروهي در نور بودند و گروهي در تاريكي و سپس قرار دادن همگي آنها در تاريكي متوجه شدند كودكان كه در فصل تابستان متولد شده‌اند خيلي راحت خود را با شرايط محيطي وفق مي‌دهند در حالي كه كودكان متولد زمستان معمولا بدخلق هستند تحقيقات پيشين نيز اثبات كرده بود كودكان متولد زمستان بيشتر دچار افسردگي فصلي مي‌شوند!6 دسامبر-bum